Αρχή και τέλος


Είπαν: "ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ωὑτή."  Απόδοση: Η ίδια οδός που οδηγεί προς τα πάνω, οδηγεί και προς τα κάτω Ηράκλειτος   «Αυτό που λέμε αρχή είναι συχνά το τέλος        Και τελειώνοντας θα πει πως κάνεις μιαν αρχή            Το τέλος είναι εκεί που ξεκινούμε…»      Τ. … Continue reading Αρχή και τέλος

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ


      Μὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, θνητὸν ἀθάνατον, λόγον αἰῶνα, πατέρα υἱὸν, θεὸν δίκαιον·  “οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφὸν ἐστίν ἕν πάντα εἶναι”   ὁ Ἡράκλειτος φήσι . Ο Ηράκλειτος λοιπόν λέει ότι το παν είναι διαιρετό και αδιαίρετο, γεννητό και αγέννητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και αιών, … Continue reading ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ